تست های فرآیندهای شیمیایی

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

جستجوگر

یافته ها در جستجو

  امکانات وب

  Yahoo Messenger Icons

  گفتگوی آنلاین با علیرضا فرزادنیا

  برچسب ها

  1-نمودار لوله كشي و ابزار دقيق ( P&ID ) بر مبناي كداميك رسم مي شود؟
  الف) BFD ب) PFD 
  ج) Plant layout د) در اولين مرحله رسم مي شود.

  2-در فرآيند كربني كردن زغال سنگ كدام تركيب به صورت مستقيم از بخش كربني كردن حاصل مي شود و وارد بخش تنظيم اوليه نمي شود؟
  الف) قير ب) كك ج) قطران د) گوگرد

  3-در نمودار جعبه اي يك پالايشگاه نفت خام پس از عبور از دستگاه نمك گير وارد كدام دستگاه مي شود؟
  الف) تقطير اتمسفري ب) تقطير خلا
  ج) تبديل كاتاليستي د) گوگرد زدايي به كمك هيدروژن

  4- LSRG كدام است ؟
  الف) گازوئيل سبك ب) بنزين مرغوب ج) بنزين سبك د) گازوئيل سنگين

  5-اولين و مهمترين ويژگی يك كاتاليزگر كدام است؟
  الف) ضريب گزينش ب) پايداري ج) اكتيويته د) طول عمر


  1-نمودار لوله كشي و ابزار دقيق ( P&ID ) بر مبناي كداميك رسم مي شود؟الف) BFD ب) PFD ج) Plant layout د) در اولين مرحله رسم مي شود.2-در فرآيند كربني كردن زغال سنگ كدام تركيب به صورت مستقيم از بخش كربني كردن حاصل مي شود و وارد بخش تنظيم اوليه نمي شود؟الف) قير ب) كك ج) قطران د) گوگرد3-در نمودار جعبه اي يك پالايشگاه نفت خام پس از عبور از دستگاه نمك گير وارد كدام دستگاه مي شود؟الف) تقطير اتمسفري ب) تقطير خلاج) تبديل كاتاليستي د) گوگرد زدايي به كمك هيدروژن4- LSRG كدام است ؟الف) گازوئيل سبك ب) بنزين مرغوب ج) بنزين سبك د) گازوئيل سنگين5-اولين و مهمترين ويژگی يك كاتاليزگر كدام است؟الف) ضريب گزينش ب) پايداري ج) اكتيويته د) طول عمر6-هر چه فاصله زماني ميان دو احيا شدن ............ و تعداد دفعات احيا شدن ............ باشد كاتاليزگر مطلوب تر است؟الف) بيشتر – بيشتر ب) بيشتر- كمترج) كمتر- بيشتر د) كمتر- كمتر7-وظيفه اصلي پايه در كاتاليزگرهاي پايه دار كدام است؟الف) ايجاد سطح مورد نياز جهت قرار دادن جزء فعالب) مقاوم كردن جزء فعال در مقابل فشار و حرارتج) مقاوم كردن جزء فعال در مقابل جريان سيالد) ايجاد استحكام مكانيكي براي جزء فعال8-در واكنش مقابل..............فشار محيط و ............... دما توليد SO3 را زياد مي كند.(SO2(g)+O2(g)=2SO3(g2الف) افزايش – افزايش ب) افزايش –كاهشج) كاهش- افزايش د) كاهش- كاهش9-كدام يك اولئوم ناميده مي شود؟الف) SO3 ب) H2 SO3 ج) H2 SO5 د) H2 SO710-آبگيري از اسيد نيتريك 6% و تبديل آن به اسيد نيتريك 95% بوسيله كدام يك صورت مي گيرد؟الف) منيزيم نيترات ب) آمونيوم نيترات ج) منيزيم سولفات د)سديم نيترات11-كدام يك در تهيه تيزاب سلطاني به كار مي مي رود؟الف) نيتريك اسيد ب) سولفوريك اسيد ج) سود د) آمونياك12-كدام يك در صنعت كاغذ سازي كاربرد دارد؟الف) كلر ب) سديم هيدروكسيد ج) سديم كربنات د) هر سه مورد13-كدام يك در ارتباط با سل هاي الكتروليز به كار رفته در توليد سود و كلر از محلول نمك طعام صحيح است؟الف) در كاتد گاز كلر تشكيل مي شود ب) در سل غشايي يون ،كلسيم ومنيزيم مي توانند از غشا عبور كنندج) در سل جيوه اي جنس آند از تيتانيم استد) جنس آند در سل ديافراگمي از فولاد است.14-در اثر كلسينه كردن سديم بي كربنات كدام يك حاصل نمي شود؟الف) آب ب) دي اكسيد كربن ج) كلريد كلسيم د) كربنات سديم15-كدام يك جزو عمليات شيميايي پالايش نفت خام نمي باشد؟الف) تبديل كاتاليزوري ب) تقطير ج) شكست د) شكست حرارتي16-جهت حذف مواد مضر براي كاتاليزگرهاي تبديل و شكست كدام عمليات صورت مي گيرد؟الف) جذب توسط آمين ب) شستشو با اسيدج) شستشو با سود د)تصفيه با هيدروژن17-نفت خام آروماتيكي براي توليد كدام يك مناسب است؟الف) نفت سفيد ب) بنزين ج) روغن موتور د) نفت چراغ18-شيب حرارتي چگونه تنظيم مي شود؟الف) تنظيم دماي كوره ب) تنظيم فاصله سيني هاج) تنظيم جريان برگشتي د) موارد الف و ج19-كدام يك جزو فرآورده هاي ميان تقطير نمي باشد؟الف) گاز مايع شهري ب) نفت گاز ج) بنزين د) نفت سفيد20-كدام گزينه در مورد تقطير خلا ( در پالايش نفت حام ) نادرست است؟الف) استفاده از خلا براي جلوگيري از تجزيه مولكول هاي سنگين است.ب) سنگين ترين برش باقيمانده خلا نام داردج) با دميدن هوا بر باقي مانده خلا قير بدست مي آيد.د) در دستگاه كاهش گرانروي از باقيمانده خلا روغن بدست مي آيد.21-كدام يك پلاتفرمز ناميده مي شود؟الف) واحد تنظيم اتمسفري ب) واحد تقطير خلاج) واحد تبديل كاتاليستي د) واحد كراكينگ22-واكنش مقابل در كدام واحد صورت مي گيرد؟ هيدروژن = حرارت + سيكلو هگزانالف) واحد كراكينگ ب) واحد تبديل كاتاليستيج) واحد تقطير خلا د) واحد تقطير اتمسفري23-واحد يونيفاينر به چه منظوري در دستگاه تبديل كاتاليستي تعبيه شده است؟الف) براي تهيه بنزين مرغوب ب) از بين بردن موادي كه براي كاتاليزورهاي پلاتيني مضر هستندج) براي هيدروژن زدايي از نفتن هاد) جهت ايزومرسازي و ايجاد پارافين هاي شاخه دار24-در ارتباط با واحد تبديل كاتاليستي كدام گزينه صحيح است؟الف) واكنش هاي تبديل كاتاليزوري عمدتاً ماده هستندب) پارافين هاي توليد شده در اين بخش شاخه هاي فرعي كمتر و عدد اكتان بالاتر داردج) محصول نهايي اين واحد رفورميت نام داردد) در واحد يونيفاينر گاز هيدروژن توليد مي شود25-در فرآيند كاهش گرانروي كدام نوع كراكينگ به كار مي رود؟الف) حرارتي ب)كاتاليزوري با بستر ثابتج) كاتاليزوري با بستر متحرك د)هيدرو كراكينگ26-كدام نوع كراكينگ در ايزو ماكس انجام مي گيرد؟الف) حرارتي ب)كاتاليزوري با بستر ثابتج) كاتاليزوري با بستر متحرك د)هيدرو كراكينگ27-در روغن سازي با كدام حلال ، تركيبات اولفيني و آروماتيكي جدا مي شود؟الف) MEK ب) فورفورال ج) تترا كلريد كربن د)دي كلرومتان28-كدام يك جزو محصولات برج تقطير در خلا نمي باشد؟الف) روغن ب) قير ج) نفت كوره د) بنزين29-كدام كاتاليزور در واكنش تبديل شيفت دخالت دارد؟الف) اكسيد آهن ب)نيكل ج) كروم د) الف و ج30-در ارتباط با فرآورده هاي نفتي كدام يك جزو محصولات نيمه تمام است ؟الف) بنزين ب) نفت سفيد ج) روغن هاي روان كننده د) گازوئيل31-كداميك جزو مواد اوليه صنايع پتروشيمي نمي باشد؟الف) گازهاي سبك ب) گازهاي مايع ج) نفتا د) نفتن32-كدام واحد در صنعت پتروشيمي از نوع واحدهاي واسطه اي است؟الف) تهيه اولفين ها ب) تهيه استيلن ج) تهيه آمونياك د) تهيه كلر33-منظور افزايش هدايت الكتريكي سطح مس آن را با كدام فلزمي پوشانند؟الف) طلا ب) نيكل ج) كروم د) قلع34-در الكتروليز الكترودي كه به قطب مثبت باتري متصل است .......... نام دارد و در آن عمل ......... انجام مي گيرد.الف) آند- كاهش ب) آند- اكسايش ج) كاتد- كاهش د) كاتد- اكسايش35-كدام گزينه در مورد دستگاه آبكاري صحيح است؟الف) مدار خارجي جريان متناوب را تامين مي كند.ب) الكترو كاتد از جنس فلز پوشش دهنده استج) اكترود آند قطعه كار ناميده مي شودد) حمام آبكاري حاوي يونهاي فلز پوشش دهنده است36-در ارتباط با آبكاري فلزات كدام گزينه صحيح است ؟الف) هنگامي كه دستگاه آبكاري با شدت جريان حد كار كند رسوب نامرغوب به دست مي آيدب) در آبكاري فلز مس براي بالا بردن پوشش ، از مرطوب كننده ها استفاده مي شودج) در آبكاري قطعات نسبتاً بزرگ از حمام هاي دوار استفاده مي شود.د) آزاد شدن گاز هيدروژن در كاتد در آبكاري نيكل بي تاثير است37-در آبكاري نيكل يونهاي كلر كدام نقش را ايفا مي كنند؟الف) به عنوان براق كننده ب) به عنوان سطح دهندهج) كمك به انحلال آند د) كنترل كننده PH محلول آبكاري38-در پيل الكتروليز ، اثر كدام نوع پلاريزاسيون قابل ملاحظه نمي باشد؟الف) غلظتي ب) مقاومتي ج) فعاليتي د) اور ولتاژ39-كدام نوع رزين از شيره درخت كاج بدست مي آيد؟الف) شلاك ب) دامار ج) كوپال د) كلوفان40-رزين هاي گروه ايزوسيانيد به كدام طريق خشك مي شوند؟الف) با تبخير حلال ب) به كمك رطوبت هواج) تركيب با يك هاردنر د) استفاده از حرارت41-كدام نوع رزين از نوع مصنوعي است؟الف) فنوليك ب) كوپال ج) رزين د) دامار42- كدام نوع روغن از نوع روغن هاي نيمه خشك شونده است؟الف) كرچك ب) برزك ج) تال د) پنبه دانه43-كدام يك جزو رنگدانه هاي اصلي است؟الف) باريم سولفات ب) كرومات سرب ج) سيليكا د) گل سفيد44- از ريشه روناس كدام رنگ را مي توان بدست آورد؟الف) آبي ب) سبز ج) قرمز د) بنفش45-در صورتي كه در رنگ آميزي پوششي با ضخامت بيش از حد بر روي كار اعمال شود كدام مشكل پيش مي آيد؟الف) ايجاد تاول ب) پوسته پوسته شدن ج) كپك زدن د) شره كردن46-مادر رنگ به چه منظوري استفاده مي شود؟الف) ايجاد براقيت ب) ايجاد چسبندگي ج) ايجاد سختي د) تنظيم فام47-در ارتباط با چسب ها ، كدام نوع رزين از نوع ترمولاستيك است؟الف) پلي اكريليك ب) پلي وينيل كلرايد ج) سيليكون د) اپوكسي48-در ارتباط با چسب ها ، كدام نوع رزين در اثر حرارت كم و تحت فشار جامد مي شود و در صورت ذوب مجدد به حالت اوليه بر نمي گردد؟الف) پلي وينيل الكل ب) سيليكون ج) پلي وينيل كلرايد د) پلي اكريليك49-كدام نوع چسب با سرد شدن مذابش ، تثبيت و سفت مي شود؟الف) پايه حلال ب) پايه آب ج)مايع د) گرم50-جنس چسب پشت تمبر ها از كدام نوع است؟الف) سيليكون ب) PVC ج) پلي وينيل الكل د) پلي وينيل استات51-چسب های لاستيكي ( رابري) بر طبق كدام نظريه عمل مي كنند؟الف) جذب سطحي ب) پيوند شيميايي ج) نفوذ د) مكانيكي52-عامل اصلي و تعيين كننده در استحكام اتصالات چسبي كدام است؟الف) تثبيت كننده ب) كند كننده ج) جزء پايه د) اصلاح كننده53-استرها به چه منظور در چسب ها به كار مي روند؟الف) جزء پايه ب) رقيق كننده ج) تثبيت كننده د)باز دارنده54-آلومينا به چه منظور به چسب ها اضافه مي شود؟الف) به عنوان خيس كننده ب) به عنوان كند كنندهج) به عنوان سفت كننده د) به عنوان پر كننده55-كدام نوع اصلاح كننده سطح تماس جسم را با چسب افزايش مي دهد ؟الف) خيس كننده ب) پر كننده ج) نرم كننده د)افزاينده گرانروي56-توليد گليسرول مربوط به كدام دوره مي شود؟الف) دوره پاستور ب) دوره آنتي بيوتيك هاج) دوره توليد پروسن تك سلولي د) دوره بيو تكنولوژي مولكولي57-كدام يك پروكاريوت است؟الف) قارچ ب) جلبك ج) باكتري د) پروتوزوها58-كداميك جزو تك ياخته ها مي باشند؟الف) آميب ب) قارچ ج) پارامسي د) الف و ج59-كداميك اتوتروف مي باشد؟الف) آميب ب) جلبك ج) پارامسي د) قارچ60-قسمت اعظم وزن خشك ميكروارگانيسم ها از كدام يك تشكيل شده است؟الف) قند ب) چربي ج) اسيد نوكلئيك د) پروتئين61-كدام يك نتيجه مستقيم رشد سلولي مي باشد؟الف) متابوليت اوليه ب) متابوليت ثانويه ج)متابوليسم د) الف و ب62-در مورد متابوليت ها كدام گزينه نادرست است؟الف) متابوليت هاي اوليه توليدشان همراه با سلول استب) متابوليت هاي ثانويه در مرحله پايان رشد ميكروارگانيسم توليد مي شوند .ج) آنتي بيوتيك ها جزو معروفترين متابوليت هاي اوليه اند.د) متابوليت هاي ثانويه براي رشد ميكرو ارگانيسم ضروري نيستند.63-كداميك جزو متابوليت هاي اوليه اساسي است؟الف) آنتي بيوتيك ب) ويتامين ج) رنگ دانه ها د) لاكتيك اسيد64-كدام نوع آنزيم در هيدروليز نشاسته به كار مي رود؟الف) پكتيناز ب) لاكتاز ج) آلفا آميلاز د) گلوكز آميلاز65-در فرمنتورها از هم زدن شديد محيط كشت در يك همزن استفاده مي شود؟ زيرا همزدنالف) مدت زمان اقامت حبابها در محيط كشت را افزايش مي دهدب) باعث كاهش اندازه حبابهاي هوا مي شودج) باعث تسهيل انتقال اكسيژن محلول از مايع به سطح سلول ها مي شود66-توليد كدام تركيب مربوط به دوره پاستور نمي باشد؟الف) نوشابه الكلي ب) گليسرول ج) استون د) بوتانول67-توليد هورمون پروتئين هاي انساني توسط باكتريها مربوط به كدام دوره است؟الف) دروه پاستور ب) دوره تكنولوژي مولكوليج) دوره توليد پروتئين يك تافته اي د) دوره آنتي بيوتيك ها
  نویسنده : علیرضا فرزادنیا بازدید : 46 تاريخ : چهارشنبه 8 آبان 1392 ساعت: 16:20
  برچسب‌ها :
  اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورهاads-123