تست شیمی آلی ۱ رشته ی صنایع شیمیایی

ساخت وبلاگ
چکیده : تست های شیمی آلی11-به موادي كه داراي فرمول مولكولي يكسان ولي داراي خواص متفاوت باشند .................. با عنوان : تست شیمی آلی ۱ رشته ی صنایع شیمیایی بخوانید :

تست های شیمی آلی1

1-به موادي كه داراي فرمول مولكولي يكسان ولي داراي خواص متفاوت باشند .................گويند . 
الف ) ايزومر ب ) پليمر ج ) ايزوتوپ د ) همولوگ 

2- سري همولوگ ( همرده ) به تركيبهايي اطلاق مي شوند كه در يك گروه ....................با هم تفاوت دارند . 
الف ) CH4 ب ) CH3 ج ) C2H2 د ) CH2

3-فرمول عمومي بنيان آلكيل كدام است ؟ 
الف ) CnH2n+2 ب ) CnH2n+1 ج ) CnH2n-2 د) CnH2n-1

4- كدام گاز به گاز مرداب معروف است ؟ 
الف ) CH4 ب ) C2H6 ج ) C3H8 د ) C4H10

5- سيكلوهگزان جز كدام دسته از تركيبات آلي است ؟ 
الف ) آلكانها ب ) آلكينها ج ) آلكيل بنزن د ) آليفاتيكهاي حلقوي تست های شیمی آلی11-به موادي كه داراي فرمول مولكولي يكسان ولي داراي خواص متفاوت باشند .................گويند . الف ) ايزومر ب ) پليمر ج ) ايزوتوپ د ) همولوگ 2- سري همولوگ ( همرده ) به تركيبهايي اطلاق مي شوند كه در يك گروه ....................با هم تفاوت دارند . الف ) CH4 ب ) CH3 ج ) C2H2 د ) CH23-فرمول عمومي بنيان آلكيل كدام است ؟ الف ) CnH2n+2 ب ) CnH2n+1 ج ) CnH2n-2 د) CnH2n-14- كدام گاز به گاز مرداب معروف است ؟ الف ) CH4 ب ) C2H6 ج ) C3H8 د ) C4H105- سيكلوهگزان جز كدام دسته از تركيبات آلي است ؟ الف ) آلكانها ب ) آلكينها ج ) آلكيل بنزن د ) آليفاتيكهاي حلقوي 6- علت اصلي فراواني تركيبهاي آلي كدام است ؟ الف ) ميان اتم هاي كربن پيوند كووالانسي محكمي تشكيل مي شود . ب ) هر اتم كربن مي تواند چهار الكترون ظرفيتي خود را به اشتراك گذارد . ج ) در شيمي آلي اغلب چند ماده مختلف فرمول مولكولي يكسان دارند . د ) كربن علاوه بر پيوند ساده مي تواند پيوندهاي دوگانه و سه گانه به وجود آورد . 7- كدام گزينه غلط است ؟ الف ) سرعت واكنش هاي مواد معدني با هم نسبتا كم و براي مواد آلي بسيار زياد است . ب ) گوناگوني عناصر در مواد معدني بسيار زياد و در مواد آلي محدود است . ج ) نخستين بار وهلر از حرارت دادن سیانات آمونيوم اوره را به دست آورد . 8- كدام دو ماده زير همولوگ هم هستند ؟ الف ) نئوپنتان – ايزوبوتان ب ) نئوپنتان – ايزوپنتان ج ) ايزوبوتان – پنتن د ) ايزوپنتان – پنتن 9- عبارات زير از ويژگي هاي تركيبات آلي است به جز ...................الف)تعداد تركيبهاي بي شماري دارند . ب) پيوندها بطور عمده از نوع كووالانس است . ج) عموما نقطه ذوب بالا دارند . د) بطور گسترده در آن ايزومري يافت مي شود . 10- اولين تركيب آلي كه در آزمايشگاه تهيه شد .......... است كه توسط ........ به دست آمد . الف ) اوره – برتلو ب ) متان – برتلو ج ) اوره – وهلر د ) متان – وهلر11- كداميك از تركيبات زير همولوگ C2H2 است ؟ الف ) CH4 ب ) C2H4 ج ) C6H6 د ) C4H612- در تركيب روبرو تعداد .............اتم هيدروژن و تعداد ..............پيوند سيگما وجود دارد C-C=C-C=Cالف ) 10-5 ب ) 10-6 ج ) 9-6 د ) 9-513- به چه دليل شيميدانان عناصر را طبقه بندي كردند ؟ الف ) تقسيم كردن عناصر به دو گروه فلزات و غير فلزات ب ) پيش بيني كردن عناصر ناشناخته در طبيعت ج ) مشكل بودن بررسي خواص تك تك عناصر شيميايي و تركيبات آنها د ) مشكل بودن تعيين جرم اتمي درست عناصر 14- كدام هيدروكربن ايزوپنتان نيست ؟ الف ) ايزوپنتان ب ) سيكلوپنتان ج ) نئوپنتان د ) n پنتان 15- نقطه جوش كدام ايزومرپنتان بالاتر است و علت آن چيست ؟ الف ) ايزوپنتان – كوتاهتر بودن زنجير اصلي ب ) پنتان نرمال – نزديكتر شدن مولكول ها به يكديگر ج ) پنتان نرمال – بيشتر بودن قطبيت مولكول د ) ايزوپنتان – اثر القايي شاخه هاي متيل 16- نام تركيب CH3CH2 C(CH3)3 به روش آيوپاك كدام است ؟ الف ) تري متيل پروپان ب ) 2 و 2 – دي متيل بوتان ج ) 2- متيل پنتان د ) 3 و 3- متيل پروپان 17-نام CH3-CH(CH3)-C(CH3)2-C2H5 به روش آيوپاك كدام است ؟ الف ) 2 و 3 و 3- تري متيل پنتان ب ) 2 و 3- دي متيل – 2- اتيل بوتان ج ) 3- اتيل –2و 3- دي متيل بوتان ج ) 3 و 3 و 4- تري متيل پنتان 18-نام C2H5—CH2-CH(C2H5)-CH(CH3)2 به روش آيوپاك كدام است ؟ الف ) 2- متيل 3- اتيل هگزان ب ) 3-اتيل – متيل هگزان ج ) 2- اتيل 1 و 1 دي متيل پنتان د ) 3—ايزوپروپيل هگزان 19- نام CH3 CH(Br)CH2CCl(CH3)2 به روش آيوپاك كدام است ؟ الف ) 2- برومو 4- كلرو 2- متيل پنتان ب ) 2- كلرو 4- برومو 2- متيل پنتان ج ) 4- برومو 2- كلرو 2- متيل پنتان د ) 3- برومو – كلرو 1 و 1- دي متيل بوتان20- نام C2H2 CH(F)CH(C2H5-CH3 به روش آيوپاك كدام است ؟ الف ) 3- فلوئورو 2- اتيل پنتان ب ) 3- فلوئورو 4- اتيل پنتانج ) 4- فلوئورو 3- متيل هگزان د ) 3- فلوئورو 4- متيل هگزان21- نام هيدروكربني به فرمول CH3 CH2 C(CH3)2 CH(CH3)2 به روش آيوپاك كدام است ؟ الف ) 1و 1 و 2 و 2- تترامتيل بوتان ب ) 2 و 3 و 3 – تري متيل پنتان ج ) 3 و 3 – دي متيل ايزوهگزان د ) 1- متيل – 2 و 2- دي متيل هگزان 22- فرمول مولكولي 3- اتيل –2و 3 دي متيل پنتان كدام است ؟ (79) الف ) C7H16 ب ) C9H18 ج ) C9H20 د ) C7H1423- كداميك از تركيبات زير ايزوهگزان است ؟ الف ) C2H5CH(CH3)C2H5 ب ) (CH3)3C-C2H5ج ) (CH3)2CH-CH2 CH2 CH2 C2 H5 د ) (CH3)2 CHCH2 C2H524- كوچكترين هيدروكربني كه هر چهار نوع اتم كربن را دارد كدام است ؟ الف ) (CH3)3C-CH(CH3)-CH2-CH3ب ) CH3-CH(CH3)-CH(CH3)2-C(CH3)3ج ) CH(CH3)2-C(CH3)2-CH3د ) CH3-C(CH3)2CH(CH3)-(CH2)2-CH325- در C6H14 چند ايزومرباكربن نوع دوم وجود دارد ؟ الف ) 1 ب ) 2 ج ) 3 د ) 426- در فرمول ساختماني (CH3)2CHCH(CH3)CH2 C(CH3)3 چند اتم كربن نوع سوم وجود دارد ؟ الف ) 6 ب ) 3 ج ) 4 د ) 527- در تركيب 3- متيل پنتان كدام نوع اتم كربن وجود ندارد ؟ الف ) نوع اول ب ) نوع دوم ج ) نوع سوم د ) نوع چهارم 28- كدام واكنش از مراحل مختلف مكانيسم كلردار كردن متان گرماگير است ؟ الف ) CH3+CL CH3 CL ب ) CL2 2 CLج ) CH4+CL CH3+HCL د ) 2 CL CL229- كدام ماده فرآورده واكنش كلر با متان در مقابل پرتو فرابنفش نيست ؟ الف ) Hcl ب ) C2H6 ج ) CH3cl د ) cl230- در واكنش كلردار كردن متان در برابر پرتوهاي فرابنفش كدام تركيب بدست نمي آيد ؟ الف ) CCL4 ب ) CH3Cl ج ) C2H6 د ) C2H5Cl31- كداميك راديكال نوع سوم است ؟ الف ) (CH3)2 CH CH2 ب ) C2H5 CH2 ج ) (CH3)3C د ) C3 H732- در كلرواسيون راديكالي متان در حضور اشعه فرابنفش كدام واكنش مربوط به مرحله پاياني زنجير است ؟ الف ) CH3+CL-CL CH3CL+CL ب ) CH3+0CL CH3CLج ) CL-CL 2 CL د )CL+CH4 HCL+CH333- متان در واكنش انفجاري با گاز كلر به كدام دو ماده تبديل مي شود ؟ الف ) استيلن و كلريد هيدروژن ب ) كربن و كلريد هيدروژن ج ) گاز هيدروژن و كلرومتان د ) گاز هيدروژن و دي كلرومتان 34- از واكنش سوختن ناقص متان در هواي محدود كدام دو ماده زير توليد مي شود ؟ الف ) آب و دي اكسيد كربن ب ) آب و مونو كسيد كربن ج ) دوده و آب د ) مونوكسيد كربن و دي اكسيد كربن 35- روند شدت واكنش هالوژنها با متان از بالا به پايين در گروه هفتم جدول چگونه است ؟ الف ) كاهش مي يابد و به ترتيب زير است : F2>CL2>Br2 ب ) افزايش مي يابد و به ترتيب زير : Br2>CL2>F2ج ) كاهش مي يابد و به ترتيب زير است : Br2>CL2>F2د ) افزايش مي يابد و به ترتيب زير است : F2>CL2>Br236- فرمول تجربي يك هيدروكربن CH2 و چگالي بخار آن نسبت به هليم 14 است فرمول مولكولي آن كدام است (H=1,C=12,He=4)الف ) C4H8 ب ) C2H4 ج ) C3H6 د ) C5H1037- يك ليتر هيدروكربن پارافيني در شرايط استاندارد تقريبا 09/5 گرم وجود دارد نسبت اتم هاي هيدروژن به كربن در مولكول اين تركيب كدام است ؟ الف ) 2 ب ) 25/2 ج ) 5/2 د ) 538- از كلراسيون راديكالي متان محصول كلرداري جدا مي شود كه 12/4 مرتبه سنگين تر از هوا است فرمول اين محصول كدام است ؟ الف ) CH3CL ب ) CH2CL2 ج ) CCL4 د ) CHCL339- چگالي به حالت بخار يك هيدروكربن سير شده نسبت به هوا برابر 2 است فرمول مولكولي هيدروكربن كدام است ؟ H=1,C=12,CL=35/5 الف ) CH4 ب ) C2H6 ج ) C3H8 د ) C4H1040- يك ليتر بخار هيدروكربن سير شده در شرايط استاندارد 97/1 گرم وزن دارد . فرمول مولكولي هيدروكربن كدام است ؟ الف ) C2H6 ب ) C3H8 ج ) C4H10 د ) C5H1241- از سوختن كامل 12/1 ليتر بخار هيدروكربن سير شده در شرايط دما و فشار استاندارد 11 گرم و CO2 توليد مي شود ؟ فرمول مولكولي هيدروكربن كدام است ؟ الف )C2H6 ب ) C3H8 ج ) C4H10 د ) C5H1242-يك هيدروكربن سير شده به حالت گاز 8 برابر حجم خود اكسيژن براي سوختن كامل لازم دارد . فرمول مولكولي هيدروكربن كدام است ؟ الف ) C2H6 ب ) C3H8 ج ) C4H10 د ) C5H1243- كدام گزينه نادرست است ؟ الف ) واكنش كلراسيون متان يك واكنش افزايشي است . ب ) واكنش كلراسيون متان يك واكنش جانشيني راديكالي است . ج ) واكنش انفجاري گاز متان با گاز كلر يك واكنش انفجاري است . د ) واكنش كلراسيون متان يك واكنش زنجيره اي است . 44- كدام گزينه درست است ؟ الف ) نفت در آب حل نمي شود زيرا هر دو تركيب قطبي هستند . ب ) نفت در آب حل مي شود ، طبق قاعده قطبي در قطبي حل مي شود .ج ) نفت در آب حل نمي شود زيرا نفت غير قطبي و آب قطبي است . د ) نفت در آب حل مي شود ، زيرا هر دو تركيب غير قطبي هستند . 45- نام تركيب (CH3)2 C=C(CH3)2 به روش آيوپاك كدام است ؟ الف ) دي متيل 2-بوتن ب ) 2و 3- متيل بوتن ج ) دي متيل بوتن د ) هر سه 46- كداميك از گروههاي زير در بيان در هنگام نامگذاري تقدم دارد ؟ الف ) –CH3 ب ) –C2H5 ج ) –Br د ) –CL47-در مورد آلكن ها عبارات زير صحيح است به جز الف ) استيلن و كلريد هيدروژن ب ) كربن و كلريد هيدروژن ج ) گاز هيدروژن و كلرومتان د ) گاز هيدروژن و دي كلرومتان 48- موارد زير شباهت آلكن ها و آلكان هاست به جز ...الف ) در حلاهاي آلي محلولند . ب ) نقطه جوش آنها با افزايش تعداد كربن افزايش مي يابد . ج ) نقطه جوش به هم نزديك دارند . د ) فعاليت شيميايي بسيار كمي دارند . 49- كداميك دماي جوش بيشتري دارند ؟ الف ) ترانس 1 و 2- دي كلرواتيلن ب ) ترانس 2- بوتن ج ) سيس 2- بوتن د ) سيس 1و 2- دي كلرو اتيلن 50- تعداد كل ايزومرهاي آلكني C4H2 برابر كدام است ؟ الف ) 3 ب ) 4 ج ) 5 د ) 51- كدام مولكول ايزومر فضايي دارد ؟ الف ) بوتن ب ) پنتن ج ) 2- بوتن د ) 2- متيل بوتن 52- تركيب C5H10 چند ايزومر هندسي دارد ؟ الف ) 4 ب ) 5 ج ) 6 د )753- اتيلن گليكول چگونه تهيه مي شود ؟ الف ) تركيب اكسيد اتيلن با آب ب ) تركيب اتيلن با گاز اكسيژن ج ) ديمريزاسيون دو ملكول متانول د ) واكنش افزايش استيلن با آب 54- نام هيدروكربن (CH3)2 C-CH=CH-CH3 به روش آيوپاك كدام است ؟ الف ) 1 و 1 و 1- تري متيل – 2- بوتن ب ) 2و2- دي متيل 3- پنتن ج ) 2و 2 – دي متيل – 4- پنتن د ) 4و4- دي متيل – 2- پنتن 55- 28/0 گرم از يك هيدروكربن اتيلني با 8/0 گرم برم اشباع مي شود فرمول مولكولي اين هيدروكربن كدام است ؟ (Br=80,c=12,H=1)الف ) C6H12 ب ) C3H6 ج ) C4H8 د ) C2H456- در كدام واكنش افزايشي قاعده ماركونيكوف اجرا شده است ؟ الف ) CH3CH=CH2+HBr=CH3CH2CH2Brب ) CH3CH=CH2+HI=CH3CHICH3ج ) CH3CH=CH2+Br2=CH3CHBrCH2Brد ) CH2=CH2+H2O=CH3CH2OH57- 25/1 گرم از يك هيدروكربن گازي به فرمول CnH2n در شرايط متعارفي حجمي برابر يك ليتر اشغال مي كند فرمول آن كدام است ؟ الف ) C2H4 ب ) CH2 ج ) C3H6 د ) C4H858- كدام مطلب نادرست است ؟ الف ) اتيلن و ساير آلكن ها بر خلاف آلكانها محلول اسيدي بنفش رنگ پر منگنات پتاسيم را بي رنگ مي كنند . ب ) براي نامگذاري هيدروكربنهاي اتيلني به روش آيوپاك ابتدا بايد بلندترين زنجير كربني را مشخص كرد ج ) در واكنشهاي افزايشي آلكن ها يك پيوند كوالانسي نسبتا ضعيف جاي خود را به دو پيوند كوالانسي مي دهد د ) 1 و 2- دي برمواتان مايعي بي رنگي است كه در بالا بردن ميزان بهسوزي بنزين كاربرد فراوان دارد . 59- از واكنش كلريد هيدروژن با متيل پروپن كدام ماده توليد مي شود ؟ الف )2- كلرو – 1- پروپن ب )1-كلرو- 1- پروپنج ) 2-كلرو-2- متيل پروپان د ) 1- كلرو-2- متيل پروپان60- نام تركيبي به فرمول CH2=CH-C(CH3)2-CH(C2H5)2 به روش آيوپاك كدام است ؟ الف ) 4 و 4- دي اتيلن – 1و 3- بوتادي ان ب ) 4و 4- دي متيل – 1 و 3- بوتادي ان ج ) 3و3- دي متيل – 4 – اتيل –1- هگزن د ) 3و5- دي اتيل – 1و 3- پنتادي ان61- نام تركيبي به فرمول (CH3)2 CH –C -C2 H5 به روش آيوپاك كدام است ؟ CH2الف ) 2- اتيل 3- متيل 1- بوتن ب ) 2- متيل 3- پنتن ج ) 3- اتيل 2- متيل 3- بوتن د ) 2- ايزوپروپيل 1- بوتن 62- تركيب درصد وزني كربن در كدام هيدروكربن 3/92 درصد است ؟ الف ) اتن ب ) اتين ج ) اتان د ) متان 63- پي . وي . سي (pvc) پليمر كدام ماده است و در صنعت بيشتر از كدام ماده تهيه مي شود ؟ الف ) كلريد وينيل ، استيلن ب ) دي كلرواتن ، اتيلن ج ) كلريد وينيل ، اتيلن د ) دي كلرواتن ، استيلن 64- كداميك نام واحدهاي سازنده مولكول كائوچوي طبيعي است ؟ الف ) نئوپرن ب ) كلروپرن ج ) ليمونن د ) ايزوپرن 65- كداميك از تركيبات زير يك آلکین را نشان مي دهد ؟ الف ) CH5H10 ب ) C6H14 ج ) C3H4 د ) C2H466- از مخلوط كدام ماده كلريد وینيل حاصل مي شود ؟ الف ) CH2=CH2+HCL ب ) CH=CH+HCLج) CH=CH+CL2 د) CH2=CH2+CL267- تركيبي با فرمول C5H10 چند ايزومر حلقوي دارد ؟ الف ) 3 ب ) 4 ج ) 5 د ) 668- از سوختن كامل 2/11 ليتر كدام هيدروكربن در شرايط متعارفي 5/1 مول آب توليد مي شود ؟ الف ) C2H6 ب) C3H8 ج ) C4H10 د ) C5H1269- هيدروكربني است استيلني كه نسبت وزن هيدروژن آن به كربن 125/0 مي باشد فرمول هيدروكربن كدام است ؟الف ) C2H2 ب ) C3H4 ج ) C4H6 د ) C5H870- عمل كراكينگ حرارتي در صنعت نفت عبارت است از تبديل ........................الف ) مولكولهاي هيدروكربن مايع به مولكول گازي شكل در اثر حرارت ب ) مولكول هيدروكربن هاي سنگين به مولكول هاي سبكتر در اثر حرارت ج ) هيدروكربنهاي زنجيري به هيدروكربنهاي حلقوي د ) هيدروكربنهاي بدون شاخه به هيدروكربنهاي شاخه دار71- اگر از تاثير آب بر 2 گرم كربيد كلسيم 560 ميلي ليتر گاز در شرايط استاندارد توليد مي شود درجه خلوص آن كدام است ؟ (H=1,C=12,Ca=40)الف ) 6/0 ب ) 7/0 ج ) 9/0 د ) 8/0 72- 35/1 گرم از يك هيدروكربن مونواستيلني مي تواند 8 گرم برم را بطور كامل بي رنگ مي كند جرم مولكولي اين هيدروكربن كدام است ؟ (Br=80)الف ) 27 ب ) 162 ج ) 108 د ) 54 73- از پليمريزاسيون استيلن در حضور كلريد مس (I) كداميك از مواد زير توليد مي شود ؟ الف ) تولوئن ب ) 1 و 3- بوتادي ان ج ) بنزن د ) وينيل استيلن 74- از افزايش HBr به 1- پنتن در غياب پراكسيد كدام تركيب زير بدست مي آيد ؟ الف ) بروموپنتان ب ) 1و2- دي برموپنتان ج ) 2- برموپنتان د ) 1-برمو-1- پنتن 75- كدام تركيب در تهيه استيلن كاربردي ندارد ؟ الف ) اتيلن ب ) بنزن ج ) متان د ) كربيد كلسيم 76- كلردار كردن كدام دو تركيب در برابر پرتو فرابنفش دو مشتق مونوكلرو مي دهد ؟ الف ) اتيل بنزن – ايزوبوتان ب ) تولوئن – سيكلوپنتان ج ) متيل سيكلو هگزان – بوتان د ) نئوپنتان – كلريد بنزيل 77- از سوختن كامل 05/0 مول از كدام هيدروكربن 3360 ميلي ليتر بخار آب در دما و فشار استاندارد توليد مي شود ؟الف ) C6H12 ب ) C6H14 ج ) C3H6 د ) C3H878- نام آيوپاك كدام فرمول شيميايي درست است ؟ الف ) 1- برمو-2- اتيل – بوتين CH3-C-C=C-Brب ) كلريد متيلن CH2CL2ج ) 2- متيل –4- كلرو 2- پنتن CH3-CH-CH=C-Cد)هیچکدام79- در چند ايزومر ساختاري ازC6H10 هيدروژن اسيدي وجود دارد ؟ الف ) 2 ب ) 3 ج ) 4 د ) 580- در واكنش ميان HBr با كدام ماده محصول عمده بروميد پروپيل است ؟ الف ) CH3-CH=CH2 ب ) CH3-CH2-CH3ج ) CH3-C=CH د )81- از افزايش آب در حضور كاتاليزور مناسب به كدام ماده كتون توليد مي شود ؟ الف ) اكسيد اتيلن ب ) استيلن ج ) 1-بوتين د ) 2- بوتن 82- با افزودن كدام ماده كيفيت سوختن بنزين را بهبود مي بخشند ؟الف ) 1و 2- دي برمواتان ب ) تترااتيل سرب ج ) بروميد سرب (II) د ) اكسيد سرب (II)83- پس از سوختن كامل 05/0 مول از كدام آلكن 6/6 گرم دي اكسيد كربن توليد مي شود ؟ الف ) C2H4 ب ) C3H6 ج ) C4H8 د ) C5H1084- 1و 3 و 5 تري متيل بنزن چگونه تهيه مي شود ؟ الف ) تاثير وينيل استيلن بر هيدروژن ب ) تاثير سديم بر پروپين ج ) تريمر شدن استيلن د) عبور دادن پروپين از لوله داغ آهني 85- فرمول مولكولي 2و 2- دي متيل ، 3 – هگزان كدام است ؟ الف ) C6H14 ب ) C6H12 ج ) C8H8 د ) C8H1486- نام تركيب (CH3)3C-C=CH به روش آيوپاك كدام است ؟ الف ) 3 و 3- دي متيل 1- بوتين ب ) دي متيل بوتين ج ) 3و 3- دي متيل بوتين د ) هر سه 87- نام تركيب CH2Br-C=C-C-CHCL-CH3 به روش آيوپاك كدام است ؟ الف ) برومو-4-كلرو-2- پنتين ب ) 5-برومو-2-كلرو-3 پنتين ج ) 4-كلرو-برومو-2-پنتين د ) هر سه 88- در مقايسه اتان – اتيلن – استيلن كدام مطلب صحيح است ؟ الف ) دماي شعله سوختن اتيلن بالاتر است . ب ) تمايل اتان به شركت در واكنشهاي جانشيني بيشتر است . ج ) طول پيوند كربن – كربن در مولكول اتان كوتاهتر است . د ) گرماي سوختن يك مول استيلن بيشتر است . 89- كدام گزينه در مورد استيلن درست نيست ؟ الف ) استيلن ساده ترين عضو خانواده آلكنيهاست ب ) فرمول مولكول استيلن C2H2 است . ج ) زاويه پيوندي در استيلن 1800 است . د ) فرمول ساختاري استيلن مسطح است . 90- كدام گزينه در مورد تهيه استيلن صحيح نيست ؟ الف ) يكي از روشهاي تهيه استيلن واكنش اثر آب بر كربيد كلسيم است مي تواند بعنوان يك روش آزمايشگاهي و صنعتي محسوب شود . ب ) يكي از روشهاي تهيه استيلن كه ارزانتر است حرارت متان در مجاورت مقدار كمي اكسيژن در دماي 1500 درجه سانتيگراد مي باشد . ج ) يكي از روشهاي تهيه استيلن كراكينگ گرمايي اتيلن در دماي بالاتر از 1200 درجه است . د ) يكي از روشهاي تهيه استيلن آب گيري از الكل است كه بعنوان يك روش آزمايشگاهي محسوب مي شود.91-كربن در تركيبات آلي اكثراً چند ظرفيتي است؟الف) يك ب)دو ج) سه د) چهار92-دسته يي از تركيبهاي آلي كه تفاوت آنها در واحدهاي متیلن است چه ناميده مي شوند؟الف) ايزومر ب) شكلهاي رزونانسي ج) آلوتروپ د) همرده93-تركيبات مختلف با فرمول بسته يكسان چه ناميده مي شوند؟الف) هومولوگ ب) آلوتروپ ج) ايزومر د) پليمر94-در كلراسيون متان كدام مرحله فقط گرماگير است؟الف) آغازي ب) انتشار ج) پاياني د) انتشار و پاياني95-در واكنش كلراسيون متان ,امكان انجام كدام واكنش زير كمتر است؟الف) CH3+CH3-----C2H6 ب) CH3+CL2------CH3CL+CLج) CH4+CL-----CH3CL+H د) CL-CL-----CL+CL96-واكنش كلر با متان را در تاريكي با افزودن مقدار كمي از گاز ,به مخلوطي از متان وكلر ,مي توان انجام داد؟ الف) فلوئور ب ) نيتروژن ج) هيدروژن د) كلريد هيدروژن97-از سوختن كامل 6/3 گرم از آلكان,4/5 گرم آب توليد مي شود.فرمول مولكولي آن كدام است؟(12 = C , 1= H , 16=O) الف) C3H8 ب) C4H10 ج) C5H12 د) C6H1498-اتيلن چيست؟ الف) آلكادين ب) آلكين ج) آلكان د) آلكن99-بوتادي ان از خانواده هيدروكربن هاي :الف) سير شده است ب ) سير شده حلقوي ج) سير نشده از خانواده اتيلن هاست د) سير نشده از خانواده استيلن هاست100-كدام ماده برم را در تاريكي بي رنگ مي كند؟الف) بنزن ب) پروپن ج) پنتان د) سيكلوهگزان101-در مولكول استيلن چند پيوند سيگما و چند پيوند پي وجود دارد؟الف) يك پيوند سيگام و دو پيوند پيب ) سه پيوند سيگما و يك پيوند پيج) سه پيوند سيگما و دو پيوند پيد) يك پيوند سيگما و يك پيوند پي102-در كداميك زاويه پيوندي برابر 28/109 است؟الف) سيكلوبوتان ب) بنزن ج) استيلن د) سيكلوهگزان103-كدام دسته از مواد داراي گروه عاملي ((هيدروكسيل)) اند؟الف) اترها ب) آلدهيدها ج) الكل ها د ) كتونها104-مولكول گليكول معمولي و مولكول گليسرين , از كدام لحاظ مانند هم اند؟الف) تعداد گروههاي OH ب) تعدا گروههاي CH2 ج) داشتن عامل الكلي نوع دومد) داشتن اتم كربن نوع دوم105-ازكدام عا مل براي پا يين آوردن چگالي پلي ا تيلن نرم ا ستفاده مي شود الف) حرارت كم ب) آ لكن هاي شا خه دار ج) اتم هاي فلوئور د)مولكول هاي اكسيژن 106-محصو ل واكنش آهك وكك در كوره ي الكتريكي چيست الف)كلسيم كربيد ب)كلسيم كر بنات ج)كلسيم اكسيد د)كربن دي اكسيد 107-گرماي سوختن اتيلن بيش ا ز ا ستيلن ا ست ,با اين حا ل در جوشكاري ا ز استيلن استفاده مي شود زيرا ..الف)استيلن گازهاي داغ بيشتري توليد مي كند ب)دماي شعله سوختن استيلن بالا تر ا ست ج) گاز اتيلن گران تر از استيلن است د) تما يل استيلن به سوختن بيش از اتيلن است 108-گاز استيلن با عبور از لوله داغ به كدام ماده تبديل مي شود الف)بنزن ب)پروپين ج)وينيل استيلن د)تري متيل بنزن109-حلقه پنج كربني با نام اتيل متيل سيكلو پنتان جند ايزومر ساختاري دارد الف)1 ب)2 ج)3 د) 4110-كدام آلكان حلقوي پايدار تر است الف)سيكلو بوتان ب)سيكلو پنتان ج)سيكلو هگزان ( قا يقي ) د)سيكلو پروپان 111-به كدام د ليل تعداد تر كيب هاي آلي به چندين ميايون مي رسد الف)گونا گوني زياد عنصر ها ب)پايداري در برابر گرما ج)امكان تشكيل ايزومر د)تمايل اندك به واكنش 112-دو تركيب آلي داريم با چگالي ودماي جوش و وزن هاي متفاوت كه در برابر واکنش دهنده ها رفتار شيميا يي يكساني دارند اين دو چه رابطه اي با يكديگر دارند الف)هومولوگ يا ايزومر ب)ايزومر ج)ايزومر يا هومولوگ د)هومولوگ113-بدون در نظر گرفتن شماره محل شاخه ها چند ايزومر با نام اتيل متيل هگزان مي توان داشت الف) 3 ب) 5 ج) 4 د) 2114-از سوختن كامل مقداري آلكان 5/1 برابر وزن آن آ ب توليد مي شودآلكان كدام است ( C=12 H=1 O=16 ) الف)C3H8 ب)C5H12 ج)C2H6 د)C4H10115-در مولكول 3,1-بو تا دي ان چند جفت الكترون با توزيع متقارن ميان هسته هاي كربن جاي دارند الف)5 ب)3 ج)4 د)2116-با اتيلن واكسيژن وآب در شرايط مناسب كدام ماده را مي توان تهيه كرد الف)اتيلن گليكول ب)اتيل الكل ج)اتيلن اكسيد د)اتان 117-هالوژن ها در دماي معمولي با هيدرو كربن ها ي اتيلني چه نوع واكنشي انجام مي دهند الف)افزايشي راديكالي ب)تخريبي ج)جانشيني راديكالي د) افزايشي الكترون دوستي 118-كلر را بر كدام تركيب اتيلني بايد اثر داد تا 4,3-دي كلر و-4,2-دي متيل هگزان به دست ايد الف)-3-اتيل -4,2-دي متيل –2-هگزن ب)4-اتيل –3,2-دي متيل –2-هگزن ج)3-اتيل –4,2-دي متيل –3-هگزن د)4-اتيل-3,2-دي متيل-2-هگزن 119-علت اصلي انفجار در معادن زغال سنگ كدام پديده است الف)هواي داغ وفشرده ب)شعله ور شدن خاك زغال ج)تجمع ناخاصي هاي زغال د)سوختن نا گها ني متان120-در واكنش كلر دار كردن متان ,نخستين پيوندهايي كه شكسته وبرقرار مي شوند به تر تيب كدام اند الف)CL-CL,H-CLب)CL-CL,C-CLج)C-H,C-CLد)C-H,H-CL121-كدام مشتق كلر دار متان در كار فرو نشاندن آتش به كار مي ايد الف)متيل كلريد ب)كربن تترا كلريد ج)دي كلر ومتان د)كلروفرم 122-پروپن در صنايع نفتي چگونه تهيه مي شود الف)تجزيه آلكان ها ي سنگين ب)تركيب متان با اتيلن ج)كراينگ گرمايي پرو پان د)آبگيري از پروپيل الكل 123-با كدام آزمايش نمي توان يك هيد رو كربن اتيلني را از يك آلكان تشخيص داد الف)اثر برم در روشنايي ب)محلول رقيق پتا سيم پر منگنات ج)گرم كردن در هوا د)نسبت آب حاصل از سوختن 124-در واكنش افزايشي اتيلني ها چند پيوند شيميايي به مولكول مي شودالف)0 ب)1 ج)2 د)3125-شكست نظريه ي نيروي حياتي از لحاظ علمي چه اهميتي داشت الف)كشف ذخاير نفت وگاز ب)پيگيري اصول علم شيمي ج)رشد وگسترش شيمي آلي د)تهيه ي موادآلي از مواد معدني 126-كدام ويژگي كربن را نمي توان دليل فراواني مواد آلي دانست الف)خواص نافلزي ب)الكترو نگاتيوي متوسط ج)چهار ظرفيتي بودن د)كوچكي شعاع 127-علت تفاوت دماي ذوب وجوش چگالي وانحلال پزيري دو ايزومر C4H10 چيستالف)وجود شاخه ي جانبي در ايزو بوتان ب)تاثير ساختار بر خواص مواد ج)تفاوت طول زنجير كربني د)اختلاف درتعداد پيوندها 128-كدام گزينه نقش اصلی را در تهيه ي بسياري از موادآلي دارد الف)عنصر كربن ب)مواد معدني ج)پيوند كووالانسي د)آلكان ها129-براي ان كه يك تر كيب آلي سير شده تشكيل شود بايد ...............الف)هر كربن از چها ر الكترون ظرفيت استفاده كند ب)پيوند اتم هاي كربن از نوع كووالانسي ساده است ج)تركيب الي ساختار هيدرو كربني داشته باشد د)اتم هاي گربن به صورت زنجير به هم متصل شوند 130- فرمول مولكولي كوچكترين آلكاني كه مي تواند 3 اتم كربن نوع سوم داشته باشد كدام است؟الف)C8H18 ب)C7H16 ج)C9H20 د)C10 H22131- افزايش كدام عامل در مولكولهاي هيدروكربني سبب پائين آمدن دماي جوش مي شود؟الف)سطح تماس ب)وزن ج)حجم د)تعداد شاخه ها132- يك هيدروكربن سير شده اي گازي شكل تقريباً 5/2 برابر هوا وزن دارد .فرمول مولكولي آن كدام است؟الف)C3H8 ب)C7H16 ج)C5H12 د)C6H14133-آسان ترين روش حمل گاز طبيعي (متان) كدام است؟الف)مايع تحت فشار ب)به شكل گاز توسط لولهج)حل شدن در آب د)جامد در سرماي شديد


...
نویسنده : علیرضا فرزادنیا بازدید : 84 تاريخ : چهارشنبه 1 آبان 1392 ساعت: 10:26

نظر سنجی

سایت صنایع شیمیایی...

خبرنامه

عضویت

نام کاربري :
رمز عبور :