تركيبات يوني و ساختار آنها

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

جستجوگر

یافته ها در جستجو

  امکانات وب

  Yahoo Messenger Icons

  گفتگوی آنلاین با علیرضا فرزادنیا

  برچسب ها

  بسياري از بلورها ، بلور يوني هستند يعني ذرات تشكيل دهنده ي بلور آنها از نوع يونهاي غيرهمنام مي باشند.
  بلور به ساختاري سه بعدي و منظم از آرايش اتمها گفته مي شود. يعني يك ساختار سه بعدي مانند مكعب را در نظر بگيريد، كه ميلياردها مكعب كنار يكديگر قرار داده شود، در اين صورت يك شبكه ي بلور به دست مي آيد. پس هر بلور از يك واحد ساختماني به وجود آمده است. هفت نوع سلول واحد وجود دارد. انواع اين واحدها عبارتند از واحد (سلول) مكعبي. حال اين مكعب مي تواند ساده باشد، يعني تنها در هر گوشه ي اين مكعب يك يون قرار گرفته باشد، يا مكعب مركز پر باشد، يعني علاوه بر گوشه ها، يك يون نيز در مركز قرار گرفته باشد، يا مراكز وجوه پر باشد، يعني علاوه بر گوشه ها، در مركز هر وجه نيز يك يون قرار گرفته باشد.
  انوع ديگر سلولهاي واحد عبارتند از شش گوشه اي، لوزوجهي، راستگوشه، تك شيب، سه شيب و چهار گوشه. در انواع مختلف اين سلولها، زاويه بين محورهاي سلول واحد و نيز طول محورهاي سلول واحد با يكديگر فرق دارند. هر يك از اينها نيز مي توانند ساده، مركز پر يا مراكز وجوه پر باشند.
  به عنوان مثال سديم كلريد NaCl , MgO, SrO, MgS, CaS و ده ها تركيب ديگر در سيستم مكعبي مركز و مراكز وجوه پر متبلور مي شود. 
  سزيم كلريد CsCl , CsBr, CsI, NH4Cl, NH4Br,در سيستم مكعبي ساده متبلور مي شود.
  ورتزيت روي سولفيد ZnS در سيستم هگزاگونال يا شش گوشه اي متبلور مي شود. 

  تيتان دي اكسيد يا روتيل TiO2 در سيستم چهار گوشه متبلور مي شود.  بسياري از بلورها ، بلور يوني هستند يعني ذرات تشكيل دهنده ي بلور آنها از نوع يونهاي غيرهمنام مي باشند.

  بلور به ساختاري سه بعدي و منظم از آرايش اتمها گفته مي شود. يعني يك ساختار سه بعدي مانند مكعب را در نظر بگيريد، كه ميلياردها مكعب كنار يكديگر قرار داده شود، در اين صورت يك شبكه ي بلور به دست مي آيد. پس هر بلور از يك واحد ساختماني به وجود آمده است. هفت نوع سلول واحد وجود دارد. انواع اين واحدها عبارتند از واحد (سلول) مكعبي. حال اين مكعب مي تواند ساده باشد، يعني تنها در هر گوشه ي اين مكعب يك يون قرار گرفته باشد، يا مكعب مركز پر باشد، يعني علاوه بر گوشه ها، يك يون نيز در مركز قرار گرفته باشد، يا مراكز وجوه پر باشد، يعني علاوه بر گوشه ها، در مركز هر وجه نيز يك يون قرار گرفته باشد.

  انوع ديگر سلولهاي واحد عبارتند از شش گوشه اي، لوزوجهي، راستگوشه، تك شيب، سه شيب و چهار گوشه. در انواع مختلف اين سلولها، زاويه بين محورهاي سلول واحد و نيز طول محورهاي سلول واحد با يكديگر فرق دارند. هر يك از اينها نيز مي توانند ساده، مركز پر يا مراكز وجوه پر باشند.

  به عنوان مثال سديم كلريد NaCl , MgO, SrO, MgS, CaS و ده ها تركيب ديگر در سيستم مكعبي مركز و مراكز وجوه پر متبلور مي شود. 

  سزيم كلريد CsCl , CsBr, CsI, NH4Cl, NH4Br,در سيستم مكعبي ساده متبلور مي شود.

  ورتزيت روي سولفيد ZnS در سيستم هگزاگونال يا شش گوشه اي متبلور مي شود. 

  تيتان دي اكسيد يا روتيل TiO2 در سيستم چهار گوشه متبلور مي شود.


  جامدهاي يوني خواص مشترك و متمايزي از انواع ديگر جامدهاي بلوري (جامدهاي فلزي، جامدهاي كووالانسي، جامدهاي مولكولي) دارند كه مهمترين آنها عبارت است از:

  1) در شرايط معمولي همگي جامدند و از تركيب يك فلز و يك نافلز به وجود مي آيند. البته نافلز مورد استفاده در جامدهاي يوني، نافلزي از گروههاي هفتم، ششم و تا حدي نيتروژن مي باشد. در اين دسته از جامدها، واحدهاي مجزايي به صورت مولكول يا جفتهاي يوني مثلاٌ در مورد سديم كلريد، واحدهايي به صورت NaCl وجود ندارد، بلكه يونها با آرايش فضايي خاصي، شبكه ي عظيم توده يوني را به وجود مي آورند.

  2) جامدهاي يوني در حالت جامد رساناي جريان برق نيستند و ولي در حالت مذاب و يا به صورت محلول، قابليت رساناي الكتركي دارند. 

  3) داراي نقطه هاي ذوب و جوش نسبتاٌ بالايي هستند. زيرا نيروي جاذبه ي الكتروستاتيكي بسيار قوي بين ذرات تشكيل دهنده بلور آنها اعمال مي شود.

  4) جامدهاي يوني جزء مواد بسيار سخت هستند. اين سختي را مي توان به قدرت پيوند يوني (نيروي جاذبه ي الكتروستاتيكي) و انرژي شبكه بلور كه نسبتاٌ زياد است ، نسبت داد.

  در مورد سختي جامدهاي يوني مي توان سه قاعده ي زير را بيان كرد:

  آ) در مورد جامدهاي يوني كه ساختار بلوري يكسان دارند و بار يونهاي آنها برابر است، هر چه فاصله بين يونها كمتر باشد، بر ميزان سختي بلور افزوده مي شود.

  ب) در مورد جامدهاي يوني كه ساختار يكسان و فاصله ي بين يوني نزديك به هم دارند، با افزايش بار آنيون و كاتيون، سختي بلور افزايش مي يابد.

  ت) جامدهاي يوني كه كه در آنها يونها داراي آرايش گاز بي اثرباشند، نسبت به جامدهاي يوني ديگر كه در آنها يونها داراي آرايش گاز بي اثر نيستند، در صورتي كه عوامل موثر ديگر (بار، فاصله ي بين يوني، ساختار بلوري) يكسان باشد، درجه سختي بالاتر است. 

  5) جامدهاي يوني برخلاف جامدهاي فلزي و كووالانسي، ترد و شكننده هستند. يعني بر اثر وارد شدن ضربه يا فشار مي شكنند و يا خرد مي شوند. علت را مي توان اينگونه توجيه كرد كه بر اثر فشار يا ضربه، يونها در بلور جابجا مي شوند و يونهاي همنام در مجاورت يكديگر قرار مي گيرند و بر اثر دافعه ي شديد بين آنها، موجب پاشيده شدن ساختار بلور و يا گسستن پيوند بين ذرات مي شود.

  جامدهاي يوني در حلالهاي قطبي به ويژه در آب به خوبي حل مي شوند ولي در حلالهاي غير قطبي حل نمي شوند.

  از جامدهاي يوني به طور وسيع در زندگي و صنعت استفاده مي گردد. بارزترين آنها نمك سديم كلريد است كه براي حيات انسان و موجودات ضروري است. در زير به چند تركيب يوني و طرز تهيه و كاربرد آنها اشاره شده است:


  آمونيوم نيترات NH4NO3 يكي از تركيبات يوني چند تايي است. اين ماده از اثر نيتريك اسيد بر گاز آمونياك توليد مي شود. فرمول اين واكنش به صورت زير مي باشد: 


  HNO3 + NH3 --> NH4NO3 

  اين ماده يك كود شيميايي مهم است. 


  اين ماده در ساختن مواد منفجره و وسايل آتش بازي نيز به كار مي رود. 


  استفاده در كيسه هاي سرمازا: بسياري از كيسه‌‌هاي سرمازا كه براي

  نویسنده : علیرضا فرزادنیا بازدید : 38 تاريخ : چهارشنبه 9 مرداد 1392 ساعت: 20:29
  برچسب‌ها :