نمونه سوالات تجزیه(فصل ۲) | بلاگ

نمونه سوالات تجزیه(فصل ۲)

تعرفه تبلیغات در سایت

نمونه سوالات تجزیه(فصل ۲)

–  اب بعنوان یک حلال مورد توجه قرار گرفته است چون

الف ) به فراوانی یافت می شود                          ب ) دارای پیوندهای هیدرو|زنی است

  ج ) قطبی است                                             د )  الف و ج صحیح می باشند

 

2 – حل شدن الومینیم کلرید در اب              است چون انرزی ابپوشی ز انرزی شبکه بلور         است

الف ) گرماگیر  - بززرگتر                               ب ) گرماگیر -  کوچکتر

  ج ) گرماده  - بزرگتر                                     د ) گرماده کوچکتر

 

3- عواملی که باعث پیشرفت انحلال جامدات یونی در اب می شوند عبارتند از

الف ) کاهش بی نظمی - انرزی شبکه          ب) کاهش بی نظمی – انرزی ابپوشی  

  ج )  افزایش بی نظمی – انرزی ابپوشی      د ) افزایش بی نظمی – انرزی شبکه

 

4- کدامیک از خواص زیر به نوع ماده حل شده بستگی دارد

الف ) هدایت الکتریکی       ب ) فشار بخار           ج ) نقطه انجماد        د ) نقطه جوش

 

5 – کدام گزینه صحیح می باشد؟

الف ) فشار بخار کربن تتراکلرید از اب کمتر می باشد

  ب ) فشار بخار  اب  از محلول شکر در اب  کمتر می باشد

  ج )  فشار بخار بنزن  از فشار بخار  اب  بیشتر  می باشد 

   د ) همه موارد

 

6 – نرمالیته محلول 1/0مولار فسفریک اسید در واکنش زیر عبارت است از

الف ) 15/0                ب ) 3/0                     ج ) 1/0                 د)  2/0   

 

7 – برای تهیه 350 میلی لیتر محلول 02/0 مولار باریم کلرید به چه وزنی از باریم کلرید 95% وزنی احتیاج داریم               208M =

الف ) 53/1             ب ) 456/1                    ج ) 38/1             د ) 25/1

 

8 ) تعداد اکی والان های محلول دسی مولار سولفوریک اسید عبارت است از

الف ) 05/0              ب ) 2                          ج ) 1/0                د) 2/0

 

9 – کدام نوع غلظت محلول ها با تغییر دما تغییر نمی کند

الف ) نرمالیته               ب ) مولالیته              ج ) مولاریته           د) هیچ کدام

 

10 – مولالیته  250 میلی لیترمحلول 1/0 مولار هیدروکلریک اسید عبارت است از  

                                     M = 36/5              15/1 d =

الف ) 05/0              ب ) 09/0                          ج ) 1/0                د) 2/0

...
نویسنده : علیرضا فرزادنیا بازدید : 72 تاريخ : سه شنبه 22 اسفند 1391 ساعت: 15:55