گزارش کار خالص سازی نفتالین بااستفاده از تقطیر

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

جستجوگر

یافته ها در جستجو

  امکانات وب

  Yahoo Messenger Icons

  گفتگوی آنلاین با علیرضا فرزادنیا

  برچسب ها

  این گزارش کار به درخواست دوست عزیز zahra mghگرد اوری شده است

  توجه:به دلیل این که نفتالین جز مواد آلی قرار دارد این گزارش کار به طور کلی برای خالص سازی مواد آلی استفاده میشود


  مقدمه

  درآزمایشگاه شیمی آلی 1 عمده مطالب دررابطه باروش هایتخلیص(خالص سازی)می باشد که از جمله مهترین این روش ها می توان به تقطیر،استخراج،تصعیدوتبلوراشاره نمود.

  تقطیروروش های تقطیردرآزمایشگاه شیمی :

  تقطیر،معمولترین روش است که برای تخلیص مایعات به کار میرود.دراین عمل مایع رابه کمک حرارت تبخیرمی کنندوبخارمربوطه رادرظرف جداگانه ایمتراکم می کنندومحصول تقطیررابدست    می آورند.جنانچه ناخالصی های موجود درمایع اولیهفرارنباشند،درباقی مانده تقطیربه جامی مانندوتقطیر ساده جسم راخالص مینمایید.درصورتی که ناخالصی هافرارباشند،تقطیر جزءبه جزء مورد احتیاج خواهد بود.

   مهمترین روشهای تقطیر:

  1. تقطیرساده

  2. تقطیرجزء به جزء

  3. تقطیربابخار آب

  4. تقطیردرفشارکم...


   گرد اوری و تهیه گزارش کار:کیمیاگری


  این گزارش کار به درخواست دوست عزیز zahra mghگرد اوری شده است

  توجه:به دلیل این که نفتالین جز مواد آلی قرار دارد این گزارش کار به طور کلی برای خالص سازی مواد آلی استفاده میشود


  مقدمه

  درآزمایشگاه شیمی آلی 1 عمده مطالب دررابطه باروش هایتخلیص(خالص سازی)می باشد که از جمله مهترین این روش ها می توان به تقطیر،استخراج،تصعیدوتبلوراشاره نمود.

  تقطیروروش های تقطیردرآزمایشگاه شیمی :

  تقطیر،معمولترین روش است که برای تخلیص مایعات به کار میرود.دراین عمل مایع رابه کمک حرارت تبخیرمی کنندوبخارمربوطه رادرظرف جداگانه ایمتراکم می کنندومحصول تقطیررابدست    می آورند.جنانچه ناخالصی های موجود درمایع اولیهفرارنباشند،درباقی مانده تقطیربه جامی مانندوتقطیر ساده جسم راخالص مینمایید.درصورتی که ناخالصی هافرارباشند،تقطیر جزءبه جزء مورد احتیاج خواهد بود.

   مهمترین روشهای تقطیر:

  1. تقطیرساده

  2. تقطیرجزء به جزء

  3. تقطیربابخار آب

  4. تقطیردرفشارکم

  استخراج :

  استخراج روشی برای جداسازی بوده که مستلزم انتقال جسمی ازیکفازبه فازدیگرمی باشد.دربرخی مواقع لازم است برای بازیابی یک جسم آلی ازمحلول آبیازراههایی غیرازتقطیراستفاده شود.یکی ازاین راهها تماس دادن محلول آبی بایک حلالغیر قابل امتزاج می باشد.اگرحلال خاصیت جداسازی راداشته باشدبیشترموادآلی ازلایهآلی به حلال آلی(حلال غیرقابل امتزاج)انتقال پیدا می کند. ازجمله خواص از حلال کهدراستخراج اهمیت دارد قابلیت انحلال کم وفرار بودن رامی توان نام برد.دراستخراجدومحلول وجودداردابتدانمونه درحلال یک قرارداردکه ازحلال دوم برای استخراجآناستفاده می شود درنتیجه دارای ثابت تعادل بوده که به آن ثابت توزیع گویند.

   

   

  تصعید :

  در این روش از اختلاف فشار بخار اجسام جامد استفاده می شودو این عمل از جهتی به تقطیر ساده شباهت دارد. نمونه ناخالص در درجه حرارتی پایین تر از نقطه ذوب آن گرم میشود ومستقیما از حالت جامد به صورت بخار در می آید و بعد بخار حاصل فورا در سطح سردیبه حالت جامد متراکم میشود (متبلور میشود). این دو مرحله بدون مداخله حالت مایعصورت میگیرد.

  تبلور :

  تبلور یکی از بهترین روش های تخلیص اجسام جامد است روشعمومی تبلور عبارت است از حل
  کردن جسم در حلال مناسب به کمک گرما و تهیه محلول سیر شده جسم ، صاف کردن سریعمحلول
  گرم ، سرد کردن تدریجی محلول صاف شده به منظور راسب کردن به شکل بلور ، صاف کردن و
  شستن بلورها با حلال سرد و خشک نمودن آن ها،و بالاخره تعیین نقطه ذوب بلور.
  تبلور معمولا در موقع تبدیل یک حالت فیزیکی به حالت فیزیکی دیگر صورت میگیرد.
  این تبدیل به سه صورت انجام می گیرد:
  1.تبلور در هنگام تبدیل حالت مایع به جامد
  2.تبلور در هنگام تبدیل حالت بخار به جامد سوبلیماسیون
  3. تبلور مواد جامد

   

  آزمایششماره (1)


  تعییندمای ذوب نفتالین


  به منظورتعیین دمای ذوب نفتالین ،مقداری ازنفتالینجامد رابه لوله مویین منتقل نموده ولوله را که یک انتهای آن بسته می باشد رادرحمامآب گرم قرارمی دهیم .درادامه یک دماسنج رادرداخل حمام قرارداده وزمانی که اولینذرات حباب مانند خارج شده ازلوله مویین را مشاهده کرده دمارابااستفاده از دماسنجمی خوانیم.سپس حرارت دادن نفتالین را ادامه می دهیم تازمانی که شدت خروج حباب هابه حداکثربرسدوخروج آنها پیوسته باشد. دراین لحظه مجددا دماراازدماسنج خواندهویاداشت می نماییم.


  بقیه ازمایش ها به زودی قرار داده میشود

  نویسنده : علیرضا فرزادنیا بازدید : 165 تاريخ : پنجشنبه 17 اسفند 1391 ساعت: 19:35
  برچسب‌ها :
  اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورهاads-123