سال دوم و سوم هنرستان

تعرفه تبلیغات در سایت

امکانات وب

Yahoo Messenger Icons

گفتگوی آنلاین با علیرضا فرزادنیا

1-ترکیبات آلی ومعدنی را از نظر موارد زیر با هم مقایسه نمایید (1) الف)عناصر موجود ب)رسانایی الکتریکی محلول این ترکیبات

2- مفاهیم زیر راتعریف کنید (1.5) هومولوگ واکنش افزایشی گروه عاملی

3- دمای جوش بوتان نرمال را با ایزو بوتان را با ذکر علت مقایسه نمایید(ملکولها را رسم نمایید) (1.5)

4-ترکیبات زیر را رسم نمایید الف)1-برمو -2-کلرو-3و3-دی متیل پنتان ب)ترانس 1و2- دی کلرو سیکلو بوتان ج)3-اتیل-1- پنتن د)تری نیترو بنزن (پیاپی) ه)نفتالین (2.5)

5-فرمول ملکولی هیدرو کربن گازی سیر شده ای را بدست آورید کهاز سوختن 11.2 لیتر از این الکان 33.6لیترگاز کربن دی اکسید تولید می کند.(فرمول عمومی سوختن الکان را بنویسید) (1.5) بقیه سوالات صفحه دوم (1)

نویسنده : علیرضا فرزادنیا بازدید : 2548 تاريخ : پنجشنبه 9 آبان 1392 ساعت: 23:24
برچسب‌ها : تست شیمی آلی,شیمی آلی,رشته صنایع شیمیایی,نمونه سوالات رشته صنایع شیمیایی,سوالات کنکور صنایع شیمیایی,

1-به موادي كه داراي فرمول مولكولي يكسان ولي داراي خواص متفاوت باشند .................گويند .
الف ) ايزومر ب ) پليمر ج ) ايزوتوپ د ) همولوگ

2- سري همولوگ ( همرده ) به تركيبهايي اطلاق مي شوند كه در يك گروه ....................با هم تفاوت دارند .
الف ) CH4 ب ) CH3 ج ) C2H2 د ) CH2

3-فرمول عمومي بنيان آلكيل كدام است ؟
الف ) CnH2n+2 ب ) CnH2n+1 ج ) CnH2n-2 د) CnH2n-1

4- كدام گاز به گاز مرداب معروف است ؟
الف ) CH4 ب ) C2H6 ج ) C3H8 د ) C4H10

5- سيكلوهگزان جز كدام دسته از تركيبات آلي است ؟
الف ) آلكانها ب ) آلكينها ج ) آلكيل بنزن د ) آليفاتيكهاي حلقوي

نویسنده : علیرضا فرزادنیا بازدید : 345 تاريخ : پنجشنبه 9 آبان 1392 ساعت: 3:31
برچسب‌ها : تست شیمی آلی,شیمی آلی,رشته صنایع شیمیایی,نمونه سوالات رشته صنایع شیمیایی,سوالات کنکور صنایع شیمیایی,
1-مفاهیم زیر را تعریف نمایید
محلول بافر
محلول سیر شده
اثر يون مشترك
2 -عبارت های زیر را با کلمات مناسب کامل کنید
در علم شیمی تجزیه فرایند شناسایی را.....................و فرایند اندازه گیری را............
می گویند.
خطاها در شیمی تجزیه به دو دسته ی..................و ............. تقسیم می شود
خواص محلولهای آبی مثل..............و.............و................و.............. راخواص کولیگاتیو می گویند
افزایش دما باعث ...............حلالیت گازها درآب و افزایش فشار .............حلالیت گازها در آب میشود
-در دماي معين فشار بخار بنزن بيشتر است يا آب ؟چرا؟3
4-درهر مورد علت را بیان نمایید
الف-حل شدن مس سولفات در آب گرما ده است
ب-حل شدن ید در الکل
ج-حل شدن ید در پتاسیم یدید
) رابدست آوریدKOH) 5- PH محلول0.01 مولار پتاسیمهيدروكسيد


ب)غلظت [ + H ] را در محلول با 4 = PH به دست آوريد

 

نویسنده : علیرضا فرزادنیا بازدید : 441 تاريخ : پنجشنبه 9 آبان 1392 ساعت: 3:19
برچسب‌ها : شیمی تجزیه,تجزیه,نمونه سوالات شیمی تجزیه,رشته صنایع شیمیایی,تست های شیمی تجزیه,